Договір
оферти

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ

Ця Публічна оферта про надання благодійної допомоги (далі – Оферта) спрямована на невизначене коло фізичних осіб (далі – Благодійник) та є публічною пропозицією БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЕДУКІДС» (далі – БО), в особі Голови Правління Сліпченко Володимира Георгійовича, яка діє на підставі Статуту, укласти договір щодо надання благодійної допомоги, на зазначених нижче умовах:

ТЕРМІНИ

Публічна оферта (та/або Оферта) – дійсна пропозиція БО, що розміщена на сайті https://charity.art4kids.com.ua про надання благодійної допомоги, спрямована на невизначене коло фізичних осіб.

Акцепт – повне та безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій, спрямованих на здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, які розміщені на сайті БО, та шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок БО через установи банків. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок БО.

Благодійна допомога – безоплатна передача Благодійником коштів у власність БО для наступного використання та досягнення цілей БО, визначених Статутом або іншими документами БО, відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Статуту БО та цього Договору.

Благодійник – дієздатна фізична особа, яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної допомоги. Для цілей цього Договору Благодійником є фізична особа, яка акцептувала Оферту.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Предметом цього Договору є добровільна передача Благодійником у власність БО грошових коштів шляхом здійснення Благодійної допомоги на забезпечення статутної діяльності БО, в тому числі щодо надання БО благодійної допомоги відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших документів БО тощо.

Благодійник самостійно визначає обсяг благодійної допомоги. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін.

АКЦЕПТ

Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден із всіма умовами Оферти, розуміє та погоджується з тим, що Благодійна допомога буде використана для досягнення мети, передбаченої Статутом БО.

Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір є укладеним в письмовій формі відповідно до Цивільного кодексу України та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». При цьому сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти, неукладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

БО має право:

отримувати Благодійну допомогу та використовувати її відповідно до предмету та умов цього Договору та своєї статутної діяльності;

БО зобов’язана:

використовувати отриману допомогу винятково для досягнення цілей, передбачених Статутом БО.

Благодійник має право:

здійснювати контроль за використанням БО Благодійної допомоги за цільовим призначенням.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ЗБИРАННЯ КОШТІВ

Публічне збирання коштів Благодійної допомоги здійснюється на території будь-якої держави світу. Безпосередня діяльність БО, що стосується досягнення цілей, передбачених Статутом БО, здійснюється на території України (за винятком тимчасово окупованих територій України) та, за необхідності, на території інших держав.

СТРОК ЗБИРАННЯ КОШТІВ

Публічний збір коштів триває до моменту припинення діяльності БО (в т.ч. шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням БО, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на сайті https://charity.art4kids.com.ua

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ

Використання Благодійної допомоги здійснюється відповідно до цілей, визначених статутною діяльністю БО та чинним законодавством України. БО використовує Благодійну допомогу відповідно до своєї статутної діяльності та документів БО. Отримана БО Благодійна допомога може бути повернена Благодійнику винятково у випадках, передбачених законодавством України та цим Договором.

Використання Благодійної допомоги здійснюється відповідно до цілей, визначених статутною діяльністю БО, основним проектом фонду по безкоштовному навчанню дітей в школі ART4KIDS та чинним законодавством України. БО використовує Благодійну допомогу відповідно до своєї статутної діяльності та документів БО. Отримана БО Благодійна допомога може бути перерозподілена для реалізації будь-яких благодійних проектів в рамках статутної діяльності або бути повернена Благодійнику винятково у випадках, передбачених законодавством України та цим Договором. У разі, якщо кількість благодійних внесків буде перевищувати 500 000 грн то БО може перерозподілити залишок на інші благодійні проекти в рамках статутної діяльності.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БО

БО несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання Благодійної допомоги всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю БО та законодавству України, відповідно до чинного законодавства України.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Умови цього Договору та будь-яка інформація про фінансовий стан Сторін є конфіденційною інформацією і не повинні розголошуватися Сторонами, безпосередньо або опосередковано будь-якій іншій фізичній чи юридичній особі, включаючи органи державної влади, для будь-якої мети, за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України.

Передача Стороною конфіденційної інформації будь-яким третім особам, опублікування, розголошення або розкриття будь-яким іншим чином такої інформації може здійснюватися тільки за письмовою згодою іншої Сторони, за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України

Зобов’язання Сторін по нерозголошенню конфіденційної інформації буде дійсне протягом строку дії цього Договору.

У випадках розголошення Стороною конфіденційної інформації відповідно до законодавства, така Сторона має негайно, але не більше ніж протягом 2 календарних днів, повідомити іншу Сторону про таке розголошення.